Moldova: Pedepse aspre pentru şoferii care urcă băuţi la volan. De la noi concentraţii minime de alcool până la anularea permisului

Distribuie:
 • 39
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  

Ministerul Afacerilor Interne a iniţiat consultarea publică a unui proiect de lege care va modifica şi va completa Codul penal și Codul contravențional. Ajustarea şi actualizarea actelor se va face cu scopul de a înăspri sancțiunile pentru persoanele care conduc un autovehicul în stare de ebrietate.

Printre noile prevederi care urmează a fi aprobate se numără noi concentraţii de alcool în sânge, anulare sau privare de dreptul de a conduce pe o perioadă de până la cinci ani, anularea permisului de conducere cu reexaminare pentru a putea şofa din nou, arest contravenţional, mai multe ore de muncă neremunerată şi altele.

Important mai este de menţionat că, în context, vor creşte pentru toţi amenzile pentru circulaţia cu viteză excesivă şi depăşirea limitelor de viteză!

FOTO: returnofkings.com


Astfel, sunt prevăzute următoarele modificări pentru câteva articole din Codul Penal:

1. La articolul 55, după cifrele ”256″,

se completează cu cuvintele ”art.264 alin.(2), (4), (6), art.2641”.

De asemenea, în articolul 264, alineatele 2, 3, 4, 5 şi 6, dar şi în articolul 2641, alineatele 1, 2, 3 şi 4, cuvintele „cu privarea” se doresc a fi substituite cu textul „cu anularea”!

2. La articolul 62 alineatul (1) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins: „b1) privarea sau anularea de dreptul de a conduce mijloace de transport;”.

FOTO: unimedia.info

3. Apare un articol nou 651 , care va avea următorul conţinut: „Articolul 651. Privarea sau anularea de dreptul de a conduce mijloace de transport”.

(1) Privarea sau anularea de dreptul de a conduce mijloace de transport constă în interzicerea conducerii oricărui tip de mijloc de transport pe drumurile publice sau de a efectua anumite lucrări în calitate de operator a maşinilor autopropulsate.

(2) Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport poate fi stabilită de instanţa de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani.

(3) Anularea de dreptul de a conduce mijloace de transport poate fi stabilită de instanţa de judecată pe un termen de la 3 la 5 ani, cu redobîndirea ulterioară a permisului de conducere, în modul stabilit de lege.

(4) Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport poate fi aplicată ca pedeapsă complementară şi în cazurile cînd nu este prevăzută în calitate de pedeapsă pentru infracţiunile din Partea specială a prezentului cod, dacă mijlocul de transport este obiect al infracțiunii sau a servit la comiterea infracţiunii.

(5) La aplicarea pedepsei privative sau anularea de dreptul de a conduce mijloace de transport în calitate de pedeapsă complementară la amendă sau muncă neremunerată în folosul comunităţii, termenul ei se calculează de la data rămînerii definitive a hotărîrii, iar la aplicarea ei în calitate de pedeapsă complementară la închisoare, termenul ei se calculează din momentul executării pedepsei principale.

(5) Termenul executării măsurii de siguranţă de ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor, se include în termenul de executare a pedepsei de privare sau anulare a de dreptului de a conduce mijloace de transport.

4. La articolul 13412 se doreşte modificarea concentraţiilor de alcool în sânge şi aerul expirat:

Stare de ebrietate alcoolică cu grad minim
Concentraţia de alcool în sânge:

În prezent – de la 0,3 până la 0,5 g/l

Se doreşte – de la 0,2 până la 1,0 g/l

Concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat:

În prezent – 0,15 până la 0,3 mg/l

Se doreşte – de la 0,1 până la 0,5 mg/l

Stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat
Concentraţia de alcool în sânge:

În prezent – de la 0,5 g/l şi mai mult

Se doreşte – de la de la 1,0 g/l şi mai mult

Concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat:

În prezent – de la 0,3 mg/l şi mai mult

Se doreşte – de la de la 0,5 mg/l şi mai mult


De asemenea, în Legea nr.131 din 07 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21, art. 6), se vor introduce două articole noi:

1. Se introduce articolul 211 cu următorul conţinut: „Articolul 211. Redobândirea dreptului/permisului de conducere”

(1) Anularea permisului de conducere se dispune de către autoritatea competentă în următoarele cazuri:

a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă cu pedeapsă penală sau sancţiune contravenţională de privare de dreptul de a conduce vehiculelor pe un termen de 1 an şi mai mult;

b) titularul permisului de conducere a fost declarat inapt, de către cadrele medicale abilitate să testeze psihofiziologic şi medical conducătorii de vehiculelor;

(2) Permisul de conducere anulat poate fi redobândit, în condiţii generale, după decăderea temeiurilor de anulare a acestuia, la prezentarea unei dovezi în acest sens, susţinerea de către solicitant a examenului de calificare pentru obținerea permisului de conducere la autoritatea competentă, pe categorii şi subcategorii de vehicule solicitate (fiecare în parte!), după frecventarea, în cazurile stabilite a unui curs de instruire antialcoolică şi antidrog.

(3) Organele care asigură executarea pedepsei penale sau sancţiunii contravenţionale de privare de dreptul de a conduce vehicule, remit neântârziat autorității competente permisele de conducere ridicate pentru anularea acestora.”

2. În articolul 59 se modifică alineatul 3 cu următorul cuprins:

„(3) Cadrele medicale din orice instituţie medico-sanitară, indiferent de forma de organizare juridică, atunci când constată că o persoană din evidenţa sa care deţine permis de conducere, prezintă conform normelor stabilite de Guvern afecţiuni medicale incompatibile cu calitatea de conducător de vehicul, sunt obligate să informeze unitatea poliţiei rutiere în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea în vederea ridicării acestui permis în modul stabilit și remiterii autorității competente pentru anularea acestuia”.

FOTO: unimedia.info


Iar Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art.100), se va modifica şi se va completa după cum urmează:

1. La articolul 36 „Aplicarea punctelor de penalizare. Privarea de dreptul special”, alineatul (6) „La expirarea termenului de privare de dreptul de a conduce vehicule sau de dreptul de a deţine armă şi de portarmă, persoana este repusă în acest drept”, se completează la final cu cuvintele: „în modul stabilit de Guvern”.

2. Articolul 233: În titlul articolului şi conţinutul normei, după sintagma „stare de ebrietate produsă de alcool” se completează cu cuvintele „sau sub influenţa alcoolului„.

 • în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 2 la 3 ani” se substituie cu textul „de la 6 luni la 1 an” ;
 • în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 2 la 3 ani” se substituie cu textul „de la 6 luni la 1 an” ;
 • în sancţiunea alineatului (21), textul „de la 2 la 3 ani” se substituie cu textul „de la 6 luni la 1 an” ;
 • noul alineat (22) va avea următorul cuprins: „Acţiunile prevăzute la alineatele (1)–(21), săvîrșite repetat în cursul aceluiaşi an calendaristic de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie, dacă fapta nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehiculelor pe un termen de la 2 la 3 ani”.

3. În articolul 236 „Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum”:

 • în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 6 la 12 (300-600 lei)” se substituie cu textul „de la 12 la 18 (600-900 lei).
 • în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 12 la 18 (600-900 lei)” se substituie cu textul „de la 18 la 24 (900-1.200 lei)„.
 • în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 24 la 30 (1.200-1.500 lei)” se substituie cu textul „de la 30 la 36 (1.500-1.800 lei)”.

4. În articolul 238 „Încălcarea regulilor de oprire şi neacordarea de prioritate pietonilor şi altor participanţi la traficul rutier”, în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 3 la 6” se substituie cu textul „de la 6 la 12 (300-600 lei)”.

5. La articolul 243, sancțiunea va avea următorul cuprins: „se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a conduce vehiculelor pe un termen de la 2 la 3 ani sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 40 de ore sau cu arest contravenţional pe un termen de la 10 la 15 zile”.

6. La articolul 318, sancțiunea alineatului (1), se completează în final cu sintagma „sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore sau cu arest contravenţional pe un termen de la 7 la 15 zile”.

7. La articolul 395, alineatul (1), subpunctul 1), litera d) se completează cu o poziție nouă, cu următorul cuprins: ” – ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor;”

FOTO: libertatea.ro

8. La articolul 429 „Percheziţia corporală şi ridicarea obiectelor şi documentelor”, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

”(7) În cazul unei contravenţii pentru care se prevede sancţiunea privării de dreptul de a conduce vehicule, agentul constatator ridică permisul de conducere pînă la pronunţarea încheierii judecătoreşti. În acest caz, concomitent cu remiterea cauzei contravenţionale spre examinare instanţei de judecată competente, agentul constatator înaintează instanţei un demers cu privire la aplicarea măsurii de siguranţăprivindridicarea provizorie a permisului de conducere. Agentul constatator poate aplica şi prevederile art.438.”.

9. Articolul 4394, se completează cu litera d) cu următorul cuprins: ”d) ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor.”.

10. Se doreşte introducerea articolului nou „Articolul 4398. Ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor”, care va avea următorul cuprins: 

(1) Ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor constă în interzicerea temporară persoanei fizice de a conduce vehiculelor prin ridicarea permisului de conducere pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti asupra cauzei. Ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor are drept scop înlăturarea unei stări de pericol şi/sau prevenirea săvîrşirii unor fapte socialmente periculoase în traficul rutier.

(2) Ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor se aplică de către instanța de judecată, la demersul agentului constatator în procesul de examinare a contravențiilor pentru care se prevede sancţiunea privării de dreptul de a conduce vehiculelor.

(3) Instanţa de judecată examinează în cel mult 3 zile de la data depunerii demersului agentului constatator cu privire la ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor, cu emiterea unei încheieri care va conţine una din următoarele soluţii:

a) admiterea demersului agentului constatator şi ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor;
b) respingerea demersului agentului constatator şi restituirea permisului de conducere titularului.

(4) Ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor se aplică de instanţa de judecată pe un termen ce nu poate depăşi termenul maxim al sancţiunii de privare de drept special prevăzut de sancţiunea normei contravenţionale.

(5) Termenul executării măsurii de siguranţă de ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor, se include în termenul de executare a sancţiunii de privare de drept special de a conduce vehiculelor.

(6) Ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor se poate aplica chiar dacă făptuitorul este eliberat de răspundere contravențională.

(7) În cel mult 3 zile de la data pronunţării încheierii, copia ei se înmînează agentului constatator şi persoanei în a cărei privinţa a fost pornit proces contravenţional sau se remit acestora, în cazul în care care nu au fost prezente la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale, faptul expedierii consemnîndu-se în dosar.”


Toate modificările enunţate în acest articol urmează mai întâi a fi trimise spre avizare mai multor instituţii de stat. Ulterior vor fi transmise Guvernului şi Parlamentului pentru aprobare.

Toate vor intra în vigoare după trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial, iar acest lucru se va întâmpla după câteva zile de la votul în a doua lectură a proiectului de lege în Parlament.

Vă vom ţine la curent despre când se va întâmpla acest lucru!

*Dacă nu apare imediat documentul, actualizează pagina!


Distribuie:
 • 39
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  

You may also like...