Poliția va ridica mașinile parcate neregulamentar! Cât va costa și ce îi așteaptă pe șoferi?

Distribuie:
 • 257
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ministerul Afacerilor de Interne la inițiativa Inspectoratului Național de Patrulare a înaintat la începutul acestui an un proiect de hotărâre de Guvern care ar reglementa modul de ridicare, transportare, depozitare și restituire a vehiculelor în procesul de constatare a contravențiilor. Cu alte cuvinte, autoritățile își doresc ca automobilele parcate neregulamentar sau vor încălca alte prevederi ale Regulamentului Circulației Rutiere să poată fi ridicate cu ajutorul unui platforme și transportate către o parcare cu plată.

inspectoratul-national-de-patrulare-are-un-nou-sef--livii-baziuc-a-fost-numit-la-conducerea-institutiei-1464713414

Pentru că de puțin timp la cârma Inspectoratului Național de Patrulare a venit un nou șef, Livii Baziuc, AutoBlog.MD și-a dorit să afle la ce etapă se află acest proiect și care sunt șansele ca acesta să devină realitate.

În acest context, Livii Baziuc ne-a declarat că speră ca acest proiect să fie aprobat până la sfârșitul acestui an. Pentru că majoritatea șoferilor imediat își vor pune mai multe întrebări, iată ce ne-a răspuns șeful INP la câteva din întrebările care noi cei de la AutoBlog.MD vor fi cele mai răspândite printre șoferi.

inspectoratul-national-de-patrulare-are-un-nou-sef--livii-baziuc-a-fost-numit-la-conducerea-institutiei-1464713414 (1)
AutoBlog.MD: Primul lucru la care se vot gîndi șoferii este că în Chișinău și în alte orașe mai mari din țară nu sunt amenajate suficiente locuri de parcare de către autoritățile publice locale. Cum veți lupta cu aceste reacții și cum le veți evita?

Livii Baziuc: Potrivit art.7 a Legii nr. 98 din 04 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate, ministerele şi alte autorităţi administrative centrale colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora constituite în corespundere cu legea, asigurînd consultarea şi implicarea efectivă a asociaţiilor în vederea participării la procesul decizional, în modul stabilit de legislaţie.

În contextul nominalizat, am inclus în proiectul hotărîrii de Guvern, pct.3 și pct.4, potrivit căreia ”Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să asigure condiţiile necesare implementării prevederilor prezentului Regulament.

Se recomandă Administraţiei publice centrale de specialitate şi autorităţilor administraţiei publice locale, de a include în cadrul proiectelor de execuţie, construcţia parcărilor subterane sau etajate, amenajarea parcărilor din preajma centrelor comerciale, pieţelor, gărilor auto, instituţiilor şi oficiilor situate în preajma drumurilor.”

Totodată, menționăm că în conformitate cu prevederile art 7 al Legii nr. 131 din 07.06.2007, privind siguranța traficului rutier, de competenţa Ministerului Afacerilor Interne sînt coordonarea, pe domenii de competenţă, a activităţilor de ridicare a gradului de organizare şi de siguranţă a traficului rutier, totodată, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) a normei precitate, organizarea, sistematizarea şi reglementarea traficului rutier se efectuează în baza Regulamentului circulaţiei rutiere, standardelor şi altor acte normative privind siguranţa traficului rutier, aprobate de Guvern, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Potrivit prevederilor pct. 15 al Regulamentului circulației rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009, organizarea şi dirijarea traficului rutier se efectuează prin intermediul mijloacelor de semnalizare rutieră (indicatoare rutiere, marcaje rutiere, semafoare), precum şi de către agenţii de circulaţie.

Subsidiar, învederăm că conform prevederilor art. 29 lit.(l) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat, concomitent, iar potrivit art. 16 al Legii nr. 131 din 07.06.2007, privind siguranţa traficului rutier, de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sînt administrarea, întreţinerea, repararea şi dotarea cu mijloace de semnalizare a drumurilor publice locale şi a construcţiilor rutiere, în conformitate cu exigenţele siguranţei traficului rutier, amenajarea drumurilor publice locale pentru sistematizarea şi organizarea traficului rutier în vederea garantării siguranţei lui.

AutoBlog.MD: Cine se va ocupa de transportarea autovehiculelor și cine va fi repsonsabil de aplicarea unor daune autovehiculelor în timpul transportării?

Livii Baziuc: Ridicarea, transportarea, depozitarea, precum şi restituirea ulterioară a vehiculelor ridicate este realizată de prestatorul de servicii contra plată, în baza dispoziţiei agentului constatator şi în condiţiile prezentului Regulament. Poliția doar va constata încălcarea și va documenta cazul.

Faptul ridicării şi transportării vehiculului la staţia de parcare specială sau pe teritoriul subdiviziunii de poliţie se consemnează într-un proces-verbal, cu informarea imediată a unităţii de gardă a subdiviziunii teritoriale a Inspectoratului General de Poliţie, în care se indică: 

a) tipul, modelul vehiculului, numărul de înmatriculare, numerele de identificare ale agregatelor marcate, defectele şi deteriorările lui vizibile;

b) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a decis aducerea vehiculului la parcare şi care a organizat aducerea

c) temeiul de fapt şi temeiul juridic care au determinat aducerea vehiculului;

d) denumirea (numele), sediul (domiciliul), numărul de telefon al persoanei care a organizat (a efectuat) aducerea vehiculului la parcare;

e) adresa parcării;

f) data şi ora încheierii procesului-verbal;

g) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a luat în primire vehiculul la parcare;

h) indicarea dotării tehnice şi eventualelor deteriorări vizibile ale acestuia.

Procesul-verbal se încheie în 4 exemplare: un exemplar rămîne la agentul constatator, al doilea exemplar se remite persoanei care a organizat aducerea la parcare, al treilea exemplar se înmînează persoanei care a luat în primire vehiculul la parcare, iar cel de-al patrulea exemplar se înmînează proprietarului sau posesorului de vehicul ori i se expediază recomandat la domiciliu. Despre aducerea vehiculului la parcare, agentul constatator informează neîntîrziat serviciul de gardă al poliţiei. 

Vehiculul pasibil ridicării este sigilat de agentul constatator în prezența a doi martori – asistenți care, de asemenea, semnează procesul-verbal cu privire la ridicarea vehiculului.

Prestatorul de servicii asigură ridicarea vehiculelor în condiţii de siguranţă, în conformitate cu normele procesului tehnologic corespunzător caracteristicilor tehnice ale vehiculului ridicat, coordonate cu Ministerul Afacerilor Interne, astfel încît acestea să nu sufere deteriorări, cu asigurarea păstrării sigiliului aplicat de agentul constatator.

Imediat după ridicarea vehiculului, reprezentantul prestatorului va comunica la unitatea de gardă a subdiviziunii de poliţie din care face parte agentul constatator şi propriului dispecerat informaţia despre modelul şi numărul de înmatriculare al vehiculului, precum şi adresa de la care a fost ridicat.

Prestatorul asigură desfăşurarea activităţii de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a vehiculelor ridicate în regim non-stop.

AutoBlog.MD: Care ar putea fi costurile aproximative de transportare și de staționare la parcare specială?

Livii Baziuc: Din discuțiile care le-am avut cu agenții economici, prețurile estimative ar fi de 360 lei pentru primele 24 de ore, 180 lei pentru următoarele cinci zile și ulterior câte 50 de lei pentru fiecare zi. Însă aceste cifre sunt estimative. Prețurile finale sunt stabilite de agenții economici.

Dat fiind faptul că activitatea în cauză se referă la activitatea antreprenorială, potrivit art.14 al Legii nr.235-XVI din 20.07.2006 „Cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător”, normele materiale şi procedurale de iniţiere, desfăşurare şi lichidare a activităţii menţionate urmează a fi stabilite la nivel de lege.

Selectarea agentului economic care prestează servicii de ridicare, transportare şi depozitare a vehiculelor se va efectua de către autoritățile administrației publice locale sau de subdiviziunea Inspectoratului General al Poliției, după caz, în bază de licitație, în conformitate cu legislația în vigoare, acordîndu-se prioritate prețului minim propus. Contractul de prestări de servicii se încheie pe un termen de 1 an.

La activitatea de ridicare, transportare şi depozitare a vehiculelor sînt admişi prestatorii de servicii careîntrunesc următoarele cerinţe:

1) pentru activitatea de ridicare și transportare:

a) deţin în proprietate sau în baza unui contract, autovehicule specializate destinate, prin construcţie, ridicării şi transportării vehiculelor, echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă şi set de indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de intervenţie, precum şi asigurate de răspundere civilă privind compensarea prejudiciilor produse prin deteriorarea vehiculelor ridicate în procesul îmbarcării/debarcării sau transportării acestora;

b) au în dotare şi funcţiune mijloace de comunicaţie electronice (staţii de emisie-recepţie, telefoane mobile etc.), prin care să poată anunţa operativ unitatea de gardă a organului de poliţie şi propriul dispecerat;

2) pentru activitatea de depozitare, să deţină în proprietate sau în baza unui contract un spaţiu de depozitare, care să asigure condiţiile de siguranţă necesare păstrării vehiculelor.

Terenul de amplasare a parcării, în afară de condițiile de amenajare stabilite în pct. 7 alin. (6) din Regulamentul cu privire la parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.672 din 19 iunie 1998, trebuie:

1) să fie nivelat şi îngrădit pe întreg perimetrul, cu suprafaţă asfaltată, betonată sau acoperită cu pietriş mărunt;

2) să fie asigurat cu iluminare pe timpul nopţii şi cu pază în regim non-stop;

3) să fie asigurat cu spaţiu administrativ pentru relaţii cu publicul;

4) să fie asigurat cu post telefonic şi mijloace de comunicare de tip staţii emisie-recepţie.

La dispoziţia agentului constatator privind ridicarea vehiculului, prestatorul de servicii este obligat să asigure, în termen rezonabil, deplasarea vehiculului specializat la faţa locului, ţinînd cont de situaţia creată în traficul rutier.

4. Care este motivul principal de promovare a acestui proiect și ce impact va avea el asupra conducătorilor auto?

Prezentul proiect este elaborat în scopul stabilirii cadrului normativ al activităţii de asigurare a securităţii publice şi respectării normelor privind circulaţia pe drumurile publice în baza prevederilor legii contravenţionale şi stabilirea taxelor pentru serviciile de ridicare/transportare a vehiculelor şi de păstrare a acestora la parcare.

Urmare sporirii vertiginoase a parcului auto din ţară în decursul ultimilor ani, în condiţiile unei infrastructuri rutiere rămase practic neschimbate, a devenit un fenomen frecvent ambuteiajele şi blocările de circulaţie condiţionate de parcarea neregulamentară a autovehiculelor pe partea carosabilă.

Parcarea autovehiculelor pe trotuare sau pe marginea carosabilului creează obstacole circulaţiei la trafic, reduce capacitatea drumurilor, generează multiple situaţii de accident. Toate acestea afectează, în special, circulaţia transportului public urban, care se deplasează pe banda dreaptă a drumului.

Practica internaţională denotă faptul, că o metodă eficientă de combatere a acestui fenomen este ridicarea autovehiculelor staţionate neregulamentar, cu transportarea şi depozitarea acestora în parcări special amenajate. Această metodă este utilizată atît în ţările europene, cît şi în statele-membre ale CSI, cum sunt Federaţia Rusă, Ucraina, Kazahstan etc.

De asemenea, o importantă măsură de prevenire a traumatismului rutier, aplicată de forţele de menţinere a ordinii publice, este înlăturarea de la conducerea vehiculului a persoanelor aflate în stare de ebrietate ori care nu au dreptul de a conduce sau de a folosi acest vehicul, cu ridicarea mijlocului de transport la parcare specială.

Suplimentar la cele menționate, atragem atenția că practica ridicării autovehiculelor parcate neregulamentar, este în concordanță cu jurisprudența CEDO. Astfel, în numeroase cazuri Curtea a constatat că măsura administrativă de ridicare a autovehiculului are ca scop facilitarea circulaţiei rutiere normale, prin îndepărtarea provizorie de pe drumurile publice a unui vehicul care constituie un obstacol pentru ceilalţi conducători. Îmbrăcând un caracter pur preventiv şi instantaneu, această măsura nu afectează substanţa însăşi a drepturilor patrimoniale ale reclamantului, acesta rămânând liber să recapete posesia asupra vehiculului oricând ar fi dorit. Chiar dacă ridicarea şi indisponibilizarea l-au împiedicat un anumit timp pe reclamant să exercite pe deplin dreptul de proprietate, nu s-a ajuns la o confiscare, expropriere sau la o altă modificare a statutului real al bunului litigios (mutatis mutandis, cauza R.R. şi G.R. c. Olandei). În aceste circumstanţe, Curtea consideră că este vorba despre o simplă activitate a poliţiei, ce aparţine în mod esenţial de domeniul public.

O altă cauză, J.-J. B.G. şi M.-J. G.M. c. Spaniei, are ca obiect sancţionarea reclamanţilor pentru staţionare neregulamentară în oraşul Murcia, Spania. Reclamanţii au formulat acţiune în dreptul intern împotriva hotărârii autorităţilor locale, a amenzii contravenţionale şi a măsurii ridicării vehiculului, pe motiv că sancţiunile au fost aplicate de operatori privaţi, iar nu de un funcţionar public, dar şi pentru că li s-ar fi încălcat prezumţia de nevinovăţie. Instanţele interne au respins cererea de chemare în judecată, făcând trimitere la propria jurisprudenţă constantă în materie, dar şi la cea a Curţii Constituţionale, potrivit căreia contravenţiile respectă principiul legalităţii, fiind prevăzute cu claritate de o lege accesibilă şi previzibilă: Legea din 2 aprilie 1985 privind circulaţia rutieră şi hotărârea autorităţilor locale din 30 mai 1990 privind staţionarea în Murcia. Tribunalul a subliniat că Legea în cauză autoriza persoane private să încheie procese-verbale pentru staţionare neregulamentară, iar reclamanţii nu contestaseră materialitatea faptelor.

AutoBlog.MD: Vă mulțumim frumos domnule Baziuc

Livii Baziuc: Vă mulțumesc și eu.


Distribuie:
 • 257
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

6 Responses

 1. baba Vera spune:

  „Subsidiar, învederăm…” – vreun DEX, vreun Dicţionar ortografic din (foarte mare!) întâmplare nu aţi ţinut în mână???

 2. Victor spune:

  Adica mai intai ridicam, amendam, va jupuim de bani, dar deja alte intrebari legate de amenajarea parcarilor, va duceti la Chirtoaca si-l intrebati. Cat e de profitabil si comod!

  • LEx spune:

   Da de parcat ina sa fel ca oamenii cu carucioare nu pot trece, sau din 3 benzi pe clolumna se utilizeaza numai una? In Franta oameni las auto in afara orasului si vin cu transport public la serviciu, dar la noi unii 3 metri nu pot merge fara masina

 3. dumitru spune:

  desigur ce mai ramine de facut in tara asta ….ca sa întoarcem miliardul….

 4. dumitru spune:

  cam politia nu prea are ce face….in afara de a ridica preturile….greata….de tara si de imbecilii de la guvernarea…..